Tillfälliga bryggan vid Storudden – NYTT!

Senaste info:

Från och med i dag onsdag är trafiken till Mjölkö provisoriska brygga igång. Bryggan kommer dock inte att trafikeras av båtar med bogtillägg dvs Storskär och Västan.

Tidigare info:

Den tillfälliga bryggan vid Storudden är nu på plats. Waxholmsbolaget har besiktigat bryggan och begärt några kompletteringar. Kompletteringarna är genomförda och Waxholmsbolaget skall genomföra kompletterande prov och besiktning på måndag. Faller proven ut till belåtenhet kommer kollektivtrafiken till Mjölkö att återupptas nästa vecka. Båtar med bogtilläg, Storskär och Västan, ställer så stora krav på stabilitet på de bryggor de utnyttjar att de inte kan lägga till vid flytande bryggor. Dessa båtar kommer således inte att trafikera Mjölkö.
Gösta Lindh

Årsavgifter, mm

Föreningsstämman beslöt följande årsavgifter för 2018;
Årsavgift till samfällighetsföreningen 3467kr bebyggd tomt
Årsavgift för obebyggd tomt 374kr
Avgift båtplats 1112kr
Avgift bojplats 500kr
Alla avgifterna betalas till BG 369-2357
Förfallodag 2018-06-30

Bidrag till frivillig trivselkassa förslagsvis 200kr/tomt görs på BG 5190-5743
Styrelsen

Tillfälliga bryggan, status

Den tillfälliga bryggan på Mjölkö har nu legat på plats i snart fjorton dagar. Bryggan har provbelastats två gånger och däremellan har förtöjningar och ankare kompletterats. Med de stora krafter som ansätts när bryggan provbelastas rör sig bryggan. Vid senaste provet rörde sig bryggan mindre men ändå tillräckligt för att det kan utgöra en personfara. Då den provisoriska bryggan kommer att utnyttjas en längre tid kan jag inte godkänna en lösning som innebär risk för personskador. Förtöjningarna av bryggan kommer nu att kompletteras ytterligare varefter ett nytt prov kommer att utföras troligtvis på måndag. Om och när bryggan godkänts och trafiken till Mjölkö kan komma igång kommer detta snarast att meddelas såväl på Waxholmsbolagets hemsida som på denna hemsida. Att under rådande omständigheter ställa en prognos i ärendet är, baserat på vunna erfarenheter, dock inte möjligt.
Gösta Lindh

Midsommarstången!

Jag lade för någon vecka sedan ut en efterlysning på någon som ville ta ansvaret för att midsommarstången kläs och kommer på plats på midsommarafton. Jag har ännu inte fått någon respons på efterlysningen. Det är inte långt kvar till midsommar. Mjölkö behöver någon frivillig som hjälper till med midsommarstången! Det är möjligt att hemsidan inte läses av så många så ni som ser detta sprid budskapet bland fastighetsägarna på ön. Ev intresserade kan höra av sig till mig.
Gösta Lindh

Midsommarstången

Vi behöver någon som är villig att svara för att midsommarstången på ängen kommer på plats och blir klädd med blommor och löv. Är Du intresserad hör av dig till styrelsen. Först till kvarn etc.
Gösta

Midsommar på ängen 2016 ”Nu tar vi andra varvet….”
Bild Pär Waldelius

Mjölkö Fartygsbrygga

Mjölkö Fartygsbrygga, ja det är det officiella namnet på Mjölkö brygga hos Trafikverket.
Det har ställts frågor varför den gamla bryggan revs långt innan en ny brygga börjat byggas. Sommmaren/hösten 2016 besiktigades bryggan. Beskedet då var att bryggan var uttjänt och snarast borde ersättas. Minnesgoda erinrar sig att det då sattes upp skyltar ”Tung trafik på egen risk”.Bryggan fortsattes dock att utnyttjas i oförändrad omfattning.
Sommaren 2017 konstaterades tvärsgående sprickor samt ”uppjäsning” i ytskiktet. De tvärsgående sprickorna tydde på att bryggan rörde sig i sidled under belastning. Skadorna i ytskiktet indikerade att upprostningen av armeringen i bryggan hade gått igenom hela bryggan. Vid upphandlingen av ny brygga erhöll jag kritik för att en uttjänt brygga fortfarande utnyttjades.
Under senhösten 2017 ökade de tvärsgående sprickorna i bryggan. Av bl a det skälet gavs klartecken till rivning av den gamla bryggan. En olycka i sammanhanget hade inte varit ”en plötslig oförutsedd händelse” och samfälligheten hade varit ansvarig för konsekvenserna.
Vid rivning av den gamla bryggan konstaterades att konditionen hos den gamla bryggan var mycket sämre än befarats. Det yttre stödet för bryggan satt inte fast i botten utan stod löst på berget. En tilläggning med Waxholmsbåt hade kunnat få bryggan att kollapsa med oöverskådliga konsekvenser. Armeringen i de bärande balkarna var också svårt angripna av rost med starkt nedsatt bärighet som följd. Även detta innebar en risk för strukturell kollaps hos bryggan. I efterhand har det visat sig vara en mycket klok åtgärd att riva bryggan när det gjordes.
Det pågår arbete med att få till stånd en provisorisk brygga. För bl a sommartrafiken ställer Waxholmsbolaget speciella krav på bryggorna. Det arbetas intensivt på att åstadkomma en lösning som kan accepteras av Waxholmsbolaget.
De speciella krav på Mjölkö Fartygsbrygga som blivit resultatet av Trafikverkets krav, bl a måste visst material tas fram enkom för bryggbygget vilket innebär långa leveranstider. Då straffet för att överskrida tillståndet för arbete i vatten utanför givna förutsättningar är kännbart har jag, i samråd, beslutat att skjuta upp arbetet tills vi, i enlighet med givet tillstånd, åter får arbeta i vatten vilket innebär attden nya bryggan blir klar till senhösten. Vi har sökt och fått tillståndet förlängt till utgången av maj, men det var för kort förlängning. Vi hade behövt minst två månaders förlängning av tillståndet.
Gösta Lindh

Arbetsdag 12 maj

Arbetsdagen börjar kl 09:00 och pågår till ca 12:00, vi träffas vid föreningshuset.
Planerade arbeten:
– Städa ”garaget”
– Måla portar på vagnslidret
– Ställa ut soffor
– Röja och elda sly, städa längs vägarna, mm
– Fälla träd på vändplatsen Norra Stigen
– Ta vattenprover i brunnarna
– Rensa vägtrummor under vägarna
-Mm
Efter arbetet serveras sedvanlig korvlunch.