Regler för motorfordon

Regler för motorfordon på Mjölkö

 

A: ALL motorfordonstrafik på Mjölköns vägar skall undvikas 1 maj till och med 30 september.Undantag: renhållningsfordon och tunga varutransporter. Tillstånd för persontransport medges om särskilda skäl föreligger.

Självklart gäller att alla tunga transporter, med iakttagande av nedanstående regler, som av respektive fastighetsägare betraktas som nödvändiga, är tillåtna.

 

B;  Högsta rekommenderade hastighet är alltid 20 km/tim.

 

C;  Högsta tillåtna axeltryck är 2 ton. Respektive fastighetsägare ansvarar för att anlitad hjälp inte överskrider gränsen. Om gränsen avses att överskridas skall detta på förhand godkännas av styrelsen. Eventuella skador på vägen åtgärdas, oberoende om styrelsen godkänt transporten eller ej , av fastighetsägaren på dennes bekostnad.

 

D;  Det är för närvarande inte önskvärt med fler traktorer än de två som nu finns på Mjölkön.  Därför får fast stationerade traktorer inte framföras på Mjölköns vägar, som ej har statsbidrag, utan tillstånd. Önskar ytterligare fastighetsägare ta ut, och fast stationera en traktor på Mjölkön skall tillstånd sökas hos styrelsen.

 

Regler fastställda på årstämman 2007-03-26.