månadsarkiv: juli 2019

Hushållssopor

Lämna inte hushållssopor på vägen utanför sopbehållarna! Som det står anslaget på sopbehållarna tömmes de på onsdagar. Diverse djur river ut soporna så gott som omedelbart. Det är inte sopentreprenören som ska städa upp, det får samfälligheten göra. Se bifogade bilder. Den som känner igen sina sopor får gärna städa upp efter sig. 

/Gösta

Ormkroken

Vid Ormkroken finns en mindre mängd formvirke upplagt som vid första möjliga tillfälle skall eldas upp. Formvirke är rent trä utan beläggning av färg eller andra ev miljöfarliga kemikalier. För närvarande råder enligt brandingenjören i Åkersberga absolut eldningsförbud i hela kommunen. När förbudet är upphävt och eldningen är genomförd skall marken beredas och sås med gräs. Därefter skall all eldning på samfällighetens mark ske på fältet vid föreningshuset. Vid föreningshuset kommer, för att skydda miljön, askan att tas om hand och skickas till deponi. 
För närvarande är det deponerat allt möjligt skräp i anslutning till eldningsplatsen i Ormkroken, samfällighetens formvirke är endast en mindre del av vad som finns där. Det som är att anse som grovsopor skall behandlas så och inte deponeras på samfällighetens mark. Detta skräp kommer inte att eldas vid eldningstillfället utan den som lagt dit det får ta om hand det för ev vidarebefordring till grovsopsbåten. 
Gösta Lindh