Författararkiv: mjolkon.se

Blåsten 22-23 februari

De senaste veckornas blåsiga väder har fällt ett antal träd på Mjölkö. Samfälligheten röjer undan träd som ligger på ön:s vägar, dock tar Samfälligheten inte hand om de fällda träden. Det får respektive fastighetsägare göra.
Även vid måttlig blåst faller träd på ön. Senast föll bl a ett träd över pumpen på
Annerostigen som förstördes. Styrelsen uppmanar fastighetsägarna på ön att se över träden på fastigheterna för att undvika vindfällen som i värsta fall kan orsaka inte bara materiella skador utan även personskador.
Styrelsen Samfällighetsföreningen

Föreningsstämma

Föreningsstämma med Mjölkö Samfällighetsförening kommer att hållas den 16 mars i Östermalms Föreningsråds lokaler. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning. Vi vill påminna om att eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast innan utgången av januari månad.
Styrelsen

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns placerad vid föreningshuset (puben) i en låda som sitter på väggen. Den sitter där året runt och har en inbyggd värmare som går igång när det är kallt ute. När luckan öppnas så sätts ett larm igång men det är inget att bry sig om just då utan tag ut hjärtstartaren som finns i en röd liten väska med handtag på. Du behöver inga förkunskaper för att kunna använda den, den är självinstruerande.

Hjärtstarten finns registrerad i Svenska hjärtstartarregistret och den informationen finns tillgänglig när man ringer 112. De kan informera om att det finns en hjärtstartare på ön och vart den finns. 112 kan också vägleda hur hjärtstartaren fungerar i en akut situation. Gå gärna in och läs mer på HLR-rådets hemsida https://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/

Arbetsdag Mjölkön lördag 14 september


Arbetsdagen är mellan 10:00 till 13:00 då ”korvlunchen” serveras. Det som skall göras är bl a följande:
Riva ev kvarstående del av landgången i Storuddsviken. Ev virke läggs på vändplan tv. 
Röja efter vägarna, ris kvistar o dy bör inte sträcka sig ut över diket. 
Klippa gräs och sly på ”tennisplan” och ängen vid föreningshuset. 
Köra ut stolpar till småbåtsbryggorna och koppla kättingar. 
Ta in soffor. 
Fylla hål i marken vid Ormkroken. 
Städa vägar, Ormkroken, Älgslätten, Kärringstupan och planen vid Ångbåtsbryggan. 
Allt ris o dy körs till föreningshuset för eldning. Inga eldar någon annan stans på samfälligheten mark!
Finner ni annat som bör göras anmäl det till ordf på fm då vi träffas. 
Ta med lämplig utrustning för uppgifterna. 
Väl mött
Styrelsen

Hushållssopor

Lämna inte hushållssopor på vägen utanför sopbehållarna! Som det står anslaget på sopbehållarna tömmes de på onsdagar. Diverse djur river ut soporna så gott som omedelbart. Det är inte sopentreprenören som ska städa upp, det får samfälligheten göra. Se bifogade bilder. Den som känner igen sina sopor får gärna städa upp efter sig. 

/Gösta

Ormkroken

Vid Ormkroken finns en mindre mängd formvirke upplagt som vid första möjliga tillfälle skall eldas upp. Formvirke är rent trä utan beläggning av färg eller andra ev miljöfarliga kemikalier. För närvarande råder enligt brandingenjören i Åkersberga absolut eldningsförbud i hela kommunen. När förbudet är upphävt och eldningen är genomförd skall marken beredas och sås med gräs. Därefter skall all eldning på samfällighetens mark ske på fältet vid föreningshuset. Vid föreningshuset kommer, för att skydda miljön, askan att tas om hand och skickas till deponi. 
För närvarande är det deponerat allt möjligt skräp i anslutning till eldningsplatsen i Ormkroken, samfällighetens formvirke är endast en mindre del av vad som finns där. Det som är att anse som grovsopor skall behandlas så och inte deponeras på samfällighetens mark. Detta skräp kommer inte att eldas vid eldningstillfället utan den som lagt dit det får ta om hand det för ev vidarebefordring till grovsopsbåten. 
Gösta Lindh

Midsommarstången!

Vi träffas på ängen klockan 11 på midsommarafton för att gemensamt klä midsommarstången. Det behövs också blommor för att pryda stången med

Kom med och hjälp till så många som möjligt så fixar vi en fin stång tillsammans!

Hälsningar
Styrelsen

Mjölkö nya kollektivtrafikbrygga

Efter ett projekt som tagit ett och ett halvt år så har Mjölkö nu en ny kollektivtrafikbrygga, Ångbåtsbryggan. 

Vi i Samfälligheten har anledning att tacka de Mjölköbor som med arbete och annat bidragit till att projektet kunnat genomföras framgångsrikt bl a Göran Löfström och Christer Egert.  Ett särskilt tack bör vi rikta till Joakim Peters och hans medarbetare i Saxarens Brygg som trots en fulltecknad kalender frigjort tid till markarbeten och snickerier både till den tillfälliga bryggan och den nya bryggan. 

Vad är det då för brygga vi fått? Dimensionerna på den nya bryggan är identiska med den gamla frånsett att bryggan är lite högre över vattnet och fronten har dragits ner mot vattnet, allt för att möta kraven från Waxholmsbolaget. Vår tidigare brygga var en betongbrygga som stod på botten på betongstöd dubbade till botten. Bryggan var gjuten på plats och uppfyllde väl dåtida (1950-talet) krav. Den brygga vi har nu står på stålkärnepålar och är av en mycket stark konstruktion. Den brygga vi konstruerade först var av samma konstruktion men av en lägre hållfasthetsklass. Kravet från Trafikverket för att få bidrag till bryggbygget var att bryggan konstruerades till en högre hållfasthetsklass. Omkonstruktionen försenade bygget med ca sex månader då vi inte fick arbeta i vatten under sommarmånaderna, övrig försening kan nog hänföras till entreprenören och hans allokering av resurser till bygget. 

Stålkärnepålar används numera allmänt vid grundläggning i homogent berg. Fördelen med stålkärnepålar är att förankringen till berg kan göras på ett kontrollerat sätt i torr miljö. Trafikverket kräver att betongfundament skall gjutas torrt, d.v.s att en kofferdam byggs kring gjutningen. En mycket dyr process  med vårt vattendjup, 4 m. Stålkärnepålar består, utifrån och in av; ett polyetenrör som skydd mot mekanisk påverkan av is, mm, därinnanför ett stålrör diameter 320×10 mm av rosttrögt stål och innerst en stålkärna diameter 76×13 mm av höghållfast stål. Stålröret är inborrat ca 1,5 meter i fast berg och tätat mot omgivningen. Stålkärnan är inborrad ca 7 m i berget. Stålkärnan är fastgjutet i berget och provdragen med 90% av sträcklasten för att säkerställa att stålkärnan är väl förankrad i berget. Såväl stålkärnan som stålröret är fyllda med cement. Varje stålkärnepåle klarar en drag- och trycklast om 1500 kN dvs ca 150 ton. Troligtvis högre trycklast då stålrörets bärighet inte beaktats i hållfasthetsberäkningarna. Bryggan står på 10 pålar. Stålkärnepålarna är inte stela så bryggan kommer att röra sig ca 3 mm när de tunga Waxholmsbåtarna lägger till. Bryggan kommer också att röra sig pga termisk påverkan. Denna rörelse är i storleksordningen 5-10 mm. Därav den öppna skarven mellan brygga och landfäste.  

Belysningen på bryggan är styrd av en fotocell och utformad så den inte stör befälhavarna på Waxholmsbåtarna.

Konstruktionslivslängden för bryggan med landfäste är 80 år. En trolig livslängd för en väl underhållen brygga är i storleksordningen 120 år. 

Gösta Lindh

Om man vill se hur det gick till att få till en ny brygga så kan man se hela historien på : http://mjolkon.se/bilder/bilder-angbatsbryggan/