Författararkiv: mjolkon.se

Slutgiltigt resultat för vattenprover på Samfällighetens brunnar

Slutgiltigt resultat för vattenproverna på samfällighetens samtliga brunnar föreligger nu. Nedan redovisas provtagningslaboratoriets, Eurofins, bedömning av brunnarna. Teckenförklaring: K= kemisk bedömning, B= Mikrobiologisk bedömning, T= Tjänligt, TA= Tjänligt med anmärkning, OT= otjänligt.

Ångbåtsbryggan: K=T, B=TA

Tennisplan: K=T, B=OT

Mjölkövägen/Badbergsstigen: K=T, B=T

Ormkroken: K=T, B= TA

Älgslättsvägen vid nr 5: K=T, B=TA

Annerostigen: K=T, B=OT

Provresultaten i sin helhet kommer att finnas i pärmen i Vänthuset.

/Gösta

Provtagningsresultat Samfällighetens brunnar på Mjölkön

Provtagningsresultaten för Samfällighetens brunnar börjar nu komma. Endast resultatet för brunnen utanför Älgslättsvägen 7 saknas.

Som tidigare meddelats har brunnarna vid Tennisplan och brunnen på Annerostigen otjänligt vatten. Brunnen vid Tennisplan är otjänlig pga att koliforma bakterier förekommer. Brunnen på Annerostigen är otjänlig då koliforma bakterier förekommer och blyhalten i vattnet är för hög.

Brunnarna vid Ormkroken och Ångbåtsbryggan är tjänliga med anmärkning enligt Eurofins bedömning. Notabelt är att brunnen i korsningen Mjölkövägen/Badbergsstigen som vid förra provtagningen hade otjänligt vatten pga hög blyhalt, i denna provtagning är den enda brunnen som har tjänligt vatten utan anmärkning enligt Eurofins bedömning.

Provresultaten kommer att anslås i vänthuset vid Ångbåtsbryggan.

Hälsningar

Gösta

Preliminära resultat från vattenprover

Vattenprover har tagits på Samfällighetens brunnar.
S k early warning har erhållits för brunnar som är eller misstänks vara otjänliga. De brunnar som varningen gäller är
Brunnen utanför Älgslättsvägen 3, brunnen utanför Annerostigen 6 och brunnen vid Badbergsstigen 5 (tennisplan). Brunnen vid Badbergsstigen 5 är ny problembrunn den hade god vattenkvalitet tidigare. Brunnsvattnet för denna brunn innehåller ev koliforma bakterier dock ej Ecoli. För samtliga brunnar är det organiska föroreningar som gäller. Ytterligare brunnar kan beröras av varningar när fullständigt provresultaten föreligger.
Gösta Lindh

Arbetsdag 10 september

Vi genomför arbetsdagen som planerat de 10 september. Vi börja kl 10:00 och arbetar till kl 12:00 då enklare förtäring serveras. 

Förutom den ständigt återkommande röjningen längs vägarna, insamling av ris, eldning och intagning av bänkar måste vi i höst försöka reparera vägarna så det blir meningsfullt att sladda vägarna när de blivit mjukare. 

I nästan alla utförsbackar har regnvattnet skurit ut större eller mindre ränndalar i vägbanan. Gruset har transporterats ner för backen till närmast plana yta. Vi behöver hämta upp det uteroderade gruset och lägga tillbaka det i vägbanan. De arbetsredskap som behövs för detta arbete är skottkärra eller släpvagn, spade och kratta.

Vi kommer också att bekämpa parkslidet som breder ut sig vid Norrviken, det är ett flerårsprojekt. 

Om vi är många som hjälps åt behöver inte arbetet på städdagen bli alltför betungande.

/Styrelsen