Årsmöte 2023 påminnelse.

Årsmöte med Mjölkö Samfällighetsförening hålls måndagen den 20 mars. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda under adressen styrelsen@mjolkon.se senast vid utgången av januari månad. Kallelse och årsmöteshandlingar utsändes i särskild ordning.

Styrelsen

10 tankar kring ”Årsmöte 2023 påminnelse.

 1. Thomas Lilja

  Jag föreslår att styrelsen, i god tid före årsmötet, begär offert eller kostnadsbedömning, avseende åtgärder för samtliga samfällighetens brunnar. Åtgärder avser installation av avtätade foderrör till befintliga borrade brunnar, alternativt, nytt borrhål med 8 m långa avtätade foderrör.
  Vid en sådan åtgärd skulle även de som önskar borra egen brunn, kunna göra det när utrustning då finns på plats. Om flera vill borra egen brunn, kan etableringskostnaden fördelas på flera.

  Svara
  1. Pär Waldelius

   Hej Thomas!
   Först. Är detta lämnat som en motion till styrelsen och årsstämman?
   Vidare håller jag med om stt det är väldigt angeläget att de få allmänna pumpar vi har på ön med godkännt vatten fungerar. Under vinterhalvåret ä vi r med enbart
   tillgång till sommarvatten helt beroende av dessa pumpar.
   Slutligen undrar jag, med hänsyn till det alltmer sinande grundvattnet, om vi kan borra ytterligare efter vatten?
   Vore intressant att få styrelsens kommentar till mitt och Thomas inlägg.

   Svara
 2. Thomas Lilja

  Hej alla
  Här kommer mitt svar på Per Waldius funderingar.
  Nej jag har inte motionerat om detta..
  Kan vi borra ytterligare efter vatten?
  Mina observationer och funderingar
  År 2017 gjorde jag en jordborrad brunn och har under de gångna åren noterat följade.
  – Grundvattennivån är varje år som lägst vid månadsskiftet jul – aug.
  – Återfyllningen går långsamt, högsta nivå runt månadsskiftet feb – mar.
  – Uppnådd grundvattennivå i månadsskiftet feb – mar, alltid är lägre än föregående år.
  Konklusion: vi har en förbrukning av grundvatten som överstiger tillrinningen. Detta innebär inte att grundvattnet håller på att ta slut. Djupborrade brunnar som har normalt har bra tillritning, kommer alltid att ha vatten.
  Lösnigen på problemet är dock inte djupborrade brunnar. Antalet brunnar saknar betydelse. Det är mängden folk på ön och vårt beteende, som har störst inverkan på grundvattennivån.
  Fortsatt vattenförbrukning av nuvarande mängd medför tillrinning av större andel salt vatten Och att vissa brunnar kommer att sina.
  Förslagsvis åtgärdas följande:
  1. Inför Vattningsförbud med grundvatten under hela året.
  Vattning endast med kanna, innehållande uppsamlat regnvatten.
  2. Vi kan inte förbjuda tonåringar att duscha. Och, våra tonåringar är inga dumskallar.
  Vi måste torgföra och förklara varför långa duschningar, inte är Ok.
  3. Uppmuntra införskaffande av diskmaskin, minska handdiskandet.
  4. Vi som handdiskar lovar att inte skölja disken under rinnande kran.
  5. Och du, stäng kranen när du borstar tänderna.
  Nedan redovisas gissade storleksordningar på förbrukning av vatten vid olika aktiviteter.
  Det viktiga här är inte om jag gissar rätt eller vad som ska prioriteras.
  • Vattna trädgården, 20 min 80 liter
  • Duschning, normalt sparsam 30 liter
  • Duschning, tonåring 100 liter
  • Handdisk i balja, sköljning i balja 12 liter
  • Handdisk, sköljning under kran 45 liter
  • Diskmaskin, en körning per dag 12 liter
  • Tandborstning m rinnande kran 6 liter
  • Tandborstning, mugg med vatten 0,2 liter
  Lösningen är att vi tillsammans måste ändra vår inställning till hur vi använder vårt vatten.
  Tillgången på grundvatten kan förefalla självklar, det kommer ju direkt när jag vrider på kranen.
  När vi alla blivit upplysta kommer tvekan och eftertanke att infinna sig var gång vi vrider på kranen.

  Svara
 3. Pär Waldelius

  👍👍
  Avvaktar nu styrelsens svar på ditt förslag, Thomas och planeringen när det gäller våra utslitna allmänna brunnsr.

  Svara
 4. Per Arnesjö

  Hej,
  Thomas gör en bra beskrivning av en förbättrad grundvattenhushållning på Mjölkö. Viktig för att säkerställa fortsatt tillgång på tjänligt dricksvatten i brunnar som ännu inte bedömts som otjänliga.
  Beskrivningen kan vara underlag för framtagning av en generell instruktion om vad som gäller som fastighetsägare på ön, gärna innefattande vikten av hänsyn och skötsel när det gäller både grundvatten, vägar och diken, sophantering mm. Skulle vara nyttigt inte minst för nya fastighetsägare i någon form av ”Välkomstbrev”.
  Ang. renovering av befintliga brunnar är jag tveksam till chanserna att nå ett lyckat resultat med nya foderrör eller nya borrhål. Senare års ökning av kolibakterier i några av proverna är svåra att förklara bara med otäta foderrör. Tänker till exempel att risken finns att otjänliga brunnar påverkats av ”mänsklig aktivitet” via sprickor längre ifrån brunnen, eller att borrning av nya borrhål inte alltid ger bra vattentillgång. Ett mekaniskt ingrepp i ett befintligt borrhål resulterar också ofta i att vattnet grumlas och är otjänligt en längre tid.
  Viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarnas allt större vädervariationer, med längre torrperioder typ 2018, som ökar risken för periodvis grundvattenbrist.
  Ett allt vanligare metod för att säkra dricksvattentillgång på andra skärgårdsöar är med gemensamma avsaltningsanläggningar, något som jag tidigare bett styrelsen överväga.
  För bättre överblick av genomförda vattenprover mellan 2011 och 2022 har jag skapat bifogade diagram som kan nås via länken http://www.perarnesjo.se/vattenprover/ .

  Svara
  1. Thomas Lilja

   Hej Per
   Tack för en mycket bra och tydlig sammanställning av resultat från flera års mätningar.

   Desssvärre blir jag mycket tveksam till hur provtagning och mätnigar genomförts. Resultaten från flera års mätnnigar, visar ingen rimlg samstämmighet.
   Frågor jag skulle vilja ha besvarade innan jag tror på mätningarna.

   Metod för provtagning
   – Hur kvalitetssäkras provtagningsförfarandet?

   Metoder i Lab.
   – Hur kvalitetssäkras mätförfarandet med tillhörande doukumentation av mätrsultat?
   – Labpersonalens kompetens.
   – Använda mätutrustningar, kalibreras utrustningen periodiskt? Namn på företaget som utfört kalibreringen.
   – Datum och verifikat för senast genomförda kalibreing av varje använd mätutrustning?

   Om det anlitade företaget som gjort provtagning och mätningar,är seriöst, ska de enkelt utan besvär, kunna redovisa genomförda kalibreringar och de instruktioner som tillämpats vid provtagning och mätningar. Om detta saknas, skall samtliga resultat förklaras ogiltiga.

   Thomas Lilja

   Svara
 5. Per Arnesjö

  Hej Thomas,
  Protokollen hänger i vänthuset . Där kan du se uppgifter om provtagningen, standardiserade analysmetoder, ackrediterat analyslab (senaste Eurofins) och bedömningar enligt Livsmedelverkets råd.
  Visst… det är viktigt att man följer anvisningarna som följer med provflaskorna!

  Jag tycker mig se rätt bra samstämmighet när det gäller dom kemiska analyserna. Mikrobiologiska variationer finns men tendensen är ökning senaste åren. Jag menar att helhet och trender är viktiga för bedömningen… och att försiktighetsprincipen bör ligga till grund för att motverka hälsorisker!

  Svara
  1. Thomas Lilja

   Hej alla som orkar ta del av detta.
   Vissa redovisade resultat är direkt ofysiksliska..
   Detta gäller exempelvis ”Älgslättsvägen avseende Bly, Radon, Uran.

   TEORI (Du kan förbli lycklig och välinformerad, utan att läsa detta avsnitt)
   Uran finns nästsn överallt i den svenska berggrunden, och därmed vanligen förekomande i grundvattnet.
   Uran är radioaktivt, beroende på attt grundämnet är instabilt dvs spontant sönderfaller, varvid nya grundämnen bildas, även dessa är instabila och därmed radioaktiva. De rdioaktiva grundämnena finns i olika varianter, sk isotoper, beroende på att de kan innehålla olika antal neutroner.
   Naturligt Uran består av två olika isotoper, Uran-235 och Uran-238. Det finns mer än 99 procent Uran-238 och 0,7 procent Uran-235 . Dessa två isotoper sönderfaller på lite olika sätt, sk sönderfallskedjor.
   Alla sönderfallskedjor slutar med det stabila och därmed ej radioaktiva ämnet Bly.
   Sönderfsllskedjaan från U-238 bildar bl.a. det radioaktiva ämnet Radium som sönderfaller till Radon, även det instabilt och därmed radioaktivt. (Kemiskt sett är Radon en ädelgas). Vid sönderfallet avges strålning. Radon sönderfaller i sin tur till fasta metallpartiklar som kallas radondöttrar. Serien avslutas med stabilt bly. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller Uran, och därmed också Radon och Bly.

   KORT SAGT
   Där det finns Uran, finns också Radon och Bly.

   ÄLGSLÄTTSVÄGEN
   Senaste resultaten redovisar mycket hög Blyhalt och avvikande låg Uranhalt, medan Radonhalten anges extremt låg.
   Detta är ofysikaliskt. Jag påstår att här föreligger grava fel i provtagning och mätning.

   ÖVRIGA BRUNNAR
   För dessa redovisas höga Uranhalter, medan det för Blyhalt och Radon anges låga värden. Även detta talar mot sunt förnuft.

   FÖRSLAG
   Lita på de gamla värdena för Bly,Uran och Radon.
   Kontrollera Koli-förekomst med förenklat mätförfarande runt midsommar. (Finns att köpa på Amazon, det har jag gjort.)

   Byt Firma som anlitats för provtagning och mätning.

   Strålande hälsningar
   Thomas Lilja

   Svara
   1. Erik

    Hej,

    underhåller mig med att läsa kommentarstråden, och uppskattar engagemanget gällande miljöfrågor och hållbar hushållning. Tyvärr är det tydligt att Thomas gissar vilt i viktiga frågor.

    Som exempel: Uran-238 sönderfaller till Bly-206. Uran-235 till Bly-207. Den första med en halveringstid på c. 4.5 *miljarder* år. Den senare med en halveringstid på c. 0.7 *miljarder år*. Radon finns även det med i sönderfallschemat, men det är på intet sätt ofysikaliskt att ha hög blyhalt, låg radonhalt, och låg uranhalt. Är istället fullt teoretiskt möjligt, och bygger helt enkelt på när uran bildats, i vilken del av sönderfallschemat man är, osv. Ser ingen anledning att betvivla certifierade utlåtanden, men vill man lägga pengar på second opinions är det fritt fram förutsatt att pengar kommer till.

    Samma sak gäller väl vattenförbrukning och påstådda nivåer av besparing. Ser gärna åtgärder och gemensamma riktlinjer, men då gärna från kvalificerad expertis.

    Ser fram emot diskussion på årsmötet.

    Svara
 6. Per Arnesjö

  Hej,

  Oavsett åtgärd blir det troligen en tillståndsfråga för Österåkers kommun.
  När vi i en grupp 2018 tog initiativ till en förstudie om framtida dricksvattenförsörjning, hade vi god kontakt med dåvarande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Melissa Goicoechea Feldtmann. Hon har enligt min uppfattning mycket god kunskap om vattenfrågorna i skärgården och bidrog med underlag. Ser att hon numera arbetar som Senior miljökonsult på IVL.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.