Midsommarstången

Vi behöver någon som är villig att svara för att midsommarstången på ängen kommer på plats och blir klädd med blommor och löv. Är Du intresserad hör av dig till styrelsen. Först till kvarn etc.
Gösta

Midsommar på ängen 2016 ”Nu tar vi andra varvet….”
Bild Pär Waldelius

Mjölkö Fartygsbrygga

Mjölkö Fartygsbrygga, ja det är det officiella namnet på Mjölkö brygga hos Trafikverket.
Det har ställts frågor varför den gamla bryggan revs långt innan en ny brygga börjat byggas. Sommmaren/hösten 2016 besiktigades bryggan. Beskedet då var att bryggan var uttjänt och snarast borde ersättas. Minnesgoda erinrar sig att det då sattes upp skyltar ”Tung trafik på egen risk”.Bryggan fortsattes dock att utnyttjas i oförändrad omfattning.
Sommaren 2017 konstaterades tvärsgående sprickor samt ”uppjäsning” i ytskiktet. De tvärsgående sprickorna tydde på att bryggan rörde sig i sidled under belastning. Skadorna i ytskiktet indikerade att upprostningen av armeringen i bryggan hade gått igenom hela bryggan. Vid upphandlingen av ny brygga erhöll jag kritik för att en uttjänt brygga fortfarande utnyttjades.
Under senhösten 2017 ökade de tvärsgående sprickorna i bryggan. Av bl a det skälet gavs klartecken till rivning av den gamla bryggan. En olycka i sammanhanget hade inte varit ”en plötslig oförutsedd händelse” och samfälligheten hade varit ansvarig för konsekvenserna.
Vid rivning av den gamla bryggan konstaterades att konditionen hos den gamla bryggan var mycket sämre än befarats. Det yttre stödet för bryggan satt inte fast i botten utan stod löst på berget. En tilläggning med Waxholmsbåt hade kunnat få bryggan att kollapsa med oöverskådliga konsekvenser. Armeringen i de bärande balkarna var också svårt angripna av rost med starkt nedsatt bärighet som följd. Även detta innebar en risk för strukturell kollaps hos bryggan. I efterhand har det visat sig vara en mycket klok åtgärd att riva bryggan när det gjordes.
Det pågår arbete med att få till stånd en provisorisk brygga. För bl a sommartrafiken ställer Waxholmsbolaget speciella krav på bryggorna. Det arbetas intensivt på att åstadkomma en lösning som kan accepteras av Waxholmsbolaget.
De speciella krav på Mjölkö Fartygsbrygga som blivit resultatet av Trafikverkets krav, bl a måste visst material tas fram enkom för bryggbygget vilket innebär långa leveranstider. Då straffet för att överskrida tillståndet för arbete i vatten utanför givna förutsättningar är kännbart har jag, i samråd, beslutat att skjuta upp arbetet tills vi, i enlighet med givet tillstånd, åter får arbeta i vatten vilket innebär attden nya bryggan blir klar till senhösten. Vi har sökt och fått tillståndet förlängt till utgången av maj, men det var för kort förlängning. Vi hade behövt minst två månaders förlängning av tillståndet.
Gösta Lindh

Arbetsdag 12 maj

Arbetsdagen börjar kl 09:00 och pågår till ca 12:00, vi träffas vid föreningshuset.
Planerade arbeten:
– Städa ”garaget”
– Måla portar på vagnslidret
– Ställa ut soffor
– Röja och elda sly, städa längs vägarna, mm
– Fälla träd på vändplatsen Norra Stigen
– Ta vattenprover i brunnarna
– Rensa vägtrummor under vägarna
-Mm
Efter arbetet serveras sedvanlig korvlunch.

Turbjörn till och från Ekholmen

Under den tid som Waxholmsbolaget ej kan angöra Mjölkön. Björn och Christina Jansson meddelar att Taxibåten i mån av tid kan förmedla transport från och till Ekholmen och Mjölkö. I anslutning till Waxholmsbolagets turlista,

Ring Christina för mer info på 08 540 280 43

Mjölkö Brygga

Arbetet på bryggan har legat nere ett tag då tillståndet för arbete i vatten inte medgett att arbetet kunnat genomföras före sommaren inom ramen för det givna tillståndet. Länsstyrelsen har nu förlängt tillståndet och arbetet kommer att upptas igen. Närmast kommer borrning och ingjutning av stödben att inledas. Arbetet med att finna ny plats för en provisorisk brygga som kan ligga på plats tills den nya bryggan är klar pågår.
/Gösta

Trafik med Waxholmsbåt till Mjölkö

Trafik med Waxholmsbåt till och från Mjölkö upphör i och med kvällsturen 1 maj. Anledningen är att Samfällighetens avtal om att utnyttja landbryggan till den nuvarande tillfälliga bryggan då upphör att gälla.
Alternativet för de som önskar åka Waxholmsbåt till Mjölkö är att åka till bryggan på Ekholmen och på eget initiativ ordna transport därifrån.
Samfälligheten undersöker möjligheten att ordna en tillfällig brygga för Waxholmsbåtstrafiken på egen mark. Kontakt har tagits med kommunen och baserat på dessa kontakter har samfälligheten initierat ett arbete med att ta fram en ansökan om strandskyddsdispens för en tillfällig brygga. Även fastighetsägare med fastigheter gränsande till Samfällighetens mark i det tänkta bryggläget skall kontaktas. Om tillfällig strandskyddsdispens erhålles och närliggande fastighetsägare inte motsätter sig placeringen av den tillfälliga bryggan kan en ny tillfällig brygga för Waxholmsbåtstrafiken kunna vara på plats under maj månad.
Gösta Lindh
Mjölkö Samfällighetsförening

Provisoriska bryggan

Den provisoriska bryggan på Mjölkö har nu testats och befunnits klara ställda krav. OBS följande säkerhetsregler;
– Den provisoriska bryggan får ej beträdas förrän tilläggande fartyg fällt ner landgången på bryggan
– Vid vindstyrkor över 12 m/s lägger Waxholmsbåtarna ej till vid bryggan.

Befintlig brygga kommer att rivas 12-23 mars.