Bryggbygget

Som kanske setts så har det inte varit någon aktivitet i bryggbygget denna vecka.
Vi hade ett projektmöte i slutet av förra veckan. Där framkom att borriggen är på service och reparation och blir försenad. Borrningen beräknas starta 17 september. Vidare så höll inte materialet som skall användas till att stadga vänthuset avsedd korrosionsklass varför detta måste åtgärdas, vilket sker nu. Den nya tidplan som antagits har trots de inledande förseningarna samma sluttidpunkt som tidigare, 15 februari  2019.
Gösta

Städdag 15 september

Städdag 15 september 09:00 till 12:00
På städdagen planeras följande arbeten utföras:

Klippning av gräs och röjning av sly på gamla tennisbanan och ängen framför föreningshuset. Ta med röjsåg, lie, gräsklippare, sekatör eller räfsa.

Röjning längs ön:s alla vägar. Ta med sekatör, grensåg, kvistsax o dy. Riset läggs i vägkanten och samlas upp där, ta med fordon med släpkärra.

Ta in sittbänkar, traktor med vagn.

Fälla upp ta in badstegar på samtliga bryggor som har sådana.

Köra ut stolpar, mm för upphissning av förtöjningsbommar. Fordon med släpkärra

Buskröjning Ormkroken, Badberget och Norrviken. Ta med sekatör, röjsåg eller grensax.

Eldning sker på ängen vid föreningshuset. De brännbara soporna och grovsoporna som ligger på ängen vid Ormkroken kommer inte att eldas genom Samfällighetens försorg. De fastighetsägare som lagt dit avfallet får ta hand om det själva och återställa platsen. Detsamma gäller material som inte insamlats av Samfälligheten på ängen vid föreningshuset.

Styrelsen

Båtupptagning i höst

Enligt nuvarande planer kommer bygget av den nya bryggan att återupptas 1 september då det åter är tillåtet enligt tillståndet för arbete i vatten. Det är bl a borrning för stödbenen som kommer att inleda arbetet, därefter formsättning, mm.
Arbetena kommer att blockera sjösättningsrampen vid bryggan, man kan således inte påräkna att den är tillgänglig efter 1 sept. Lättare båtar kan tas upp vid Ormkroken, för tyngre båtar kan det vara problem vid Ormkroken. Ta kontakt med föraren av bogserfordonet för samråd kring båtupptagningen.

Kräftskiva

Den 11 augusti 18:00 blir det Mjölkös årliga kräftskiva. Kräftskivan avhålles på puben. Musik med Jam-Jam som vanligt. Stolar och bord finns, ta med mat och dryck samt ett glatt humör. Kostnad 100:-.

Vattenprov Mjölkö brunnar

Resultatet av vattenproverna för Mjölkö brunnar föreligger nu. Nedan följer en sammanfattning av det väsentliga. Testresultaten i sin helhet kommer att fästas på resp brunn och anslås i vänthuset när jag har kommit åt en skrivare och en lamineringsmaskin.
Inga av brunnarna har någon anmärkning när det gäller de biologiska proverna, coli och E-coli bakterier.
Kemiska prover:
Älgslättsvägen vid nr 5
Vattnet otjänligt på grund av hög halt av bly!!
Ca, Cu, Fe Tjänligt med teknisk anm. Lägst uranhalt på ön 5 mikrogram /l
Annerosstigen vid nr 6
Ca, Cu Tjänligt med teknisk anm. U tjänligt med hälsomässig anm. 53 mikrogram/l.
Ormkroken
Cu, Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anmärkning, 50 mikrogram/l.
Mjölkövägen vid nr 22, Badberget.
Cu Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 62 mikrogram/ l
Badbergsstigen vid nr 7, ”Spången”
Na Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 90 mikrogram/l
Norrastigen vid nr 1, Vänthusplan.
Cu Tjänligt med teknisk anm. U Tjänligt med hälsomässig anm. 96 mikrogram/l.

Tjänligt med teknisk anm innebär att vattnet kan orsaka skada på tekniska installationer. För uran, U, finns inget gränsvärde bara en rekommenderad högsta nivå om 30 microgram/l. Rekommendationen är satt utifrån urans toxicitet som tungmetall. Om radioaktiv strålning från uran skall beaktas är gränsvärdet för tjänligt dricksvatten 100 mikrogram/l.
Gösta Lindh

Glassbilen

Blev lite struligt i lördags när glassbilen helt plötsligt ändrade schema. Men nu har han lovat att på lördag den 7:e kl 15 är han i Skärgårdsstads hamn.

Hej vi på Ekholmen har varit i kontakt med glassbilen på fastlandet. Han gör en extra körning ner till hamnen i Skärgårdsstad så vi på öarna kan handla lördagen den 30 juni ca kl. 15.00.

Hälsningar
Cici Carlson
Ekholmen