Grovsophämtning – Blir från Ångsbåtsbryggan

Grovsopor kommer att hämtas från Mjölkön lördag 22 sept. Om hämtningen kommer att ske vid vänthuset eller Ormkroken beror på arbetsläget för bryggbygget. Troligtvis blir det Ormkroken som det nu ser ut.
Gösta

Senaste ifrån Jocke :

Grovsopor kommer att hämtas vid ordinarie ångbåtsbrygga då jag har ordnat med Dykab så att de inte kommer att vara i vägen.

Mvh Jocke

Bryggbygget

Som kanske setts så har det inte varit någon aktivitet i bryggbygget denna vecka.
Vi hade ett projektmöte i slutet av förra veckan. Där framkom att borriggen är på service och reparation och blir försenad. Borrningen beräknas starta 17 september. Vidare så höll inte materialet som skall användas till att stadga vänthuset avsedd korrosionsklass varför detta måste åtgärdas, vilket sker nu. Den nya tidplan som antagits har trots de inledande förseningarna samma sluttidpunkt som tidigare, 15 februari  2019.
Gösta

Städdag 15 september

Städdag 15 september 09:00 till 12:00
På städdagen planeras följande arbeten utföras:

Klippning av gräs och röjning av sly på gamla tennisbanan och ängen framför föreningshuset. Ta med röjsåg, lie, gräsklippare, sekatör eller räfsa.

Röjning längs ön:s alla vägar. Ta med sekatör, grensåg, kvistsax o dy. Riset läggs i vägkanten och samlas upp där, ta med fordon med släpkärra.

Ta in sittbänkar, traktor med vagn.

Fälla upp ta in badstegar på samtliga bryggor som har sådana.

Köra ut stolpar, mm för upphissning av förtöjningsbommar. Fordon med släpkärra

Buskröjning Ormkroken, Badberget och Norrviken. Ta med sekatör, röjsåg eller grensax.

Eldning sker på ängen vid föreningshuset. De brännbara soporna och grovsoporna som ligger på ängen vid Ormkroken kommer inte att eldas genom Samfällighetens försorg. De fastighetsägare som lagt dit avfallet får ta hand om det själva och återställa platsen. Detsamma gäller material som inte insamlats av Samfälligheten på ängen vid föreningshuset.

Styrelsen

Båtupptagning i höst

Enligt nuvarande planer kommer bygget av den nya bryggan att återupptas 1 september då det åter är tillåtet enligt tillståndet för arbete i vatten. Det är bl a borrning för stödbenen som kommer att inleda arbetet, därefter formsättning, mm.
Arbetena kommer att blockera sjösättningsrampen vid bryggan, man kan således inte påräkna att den är tillgänglig efter 1 sept. Lättare båtar kan tas upp vid Ormkroken, för tyngre båtar kan det vara problem vid Ormkroken. Ta kontakt med föraren av bogserfordonet för samråd kring båtupptagningen.

Kräftskiva

Den 11 augusti 18:00 blir det Mjölkös årliga kräftskiva. Kräftskivan avhålles på puben. Musik med Jam-Jam som vanligt. Stolar och bord finns, ta med mat och dryck samt ett glatt humör. Kostnad 100:-.