Provisoriska bryggan

Den provisoriska bryggan på Mjölkö har nu testats och befunnits klara ställda krav. OBS följande säkerhetsregler;
– Den provisoriska bryggan får ej beträdas förrän tilläggande fartyg fällt ner landgången på bryggan
– Vid vindstyrkor över 12 m/s lägger Waxholmsbåtarna ej till vid bryggan.

Befintlig brygga kommer att rivas 12-23 mars.

Nya bryggan

Byggandet av den nya bryggan på Mjölkö har nu börjat. Trafikverket har beslutat att bryggan skall prövas enligt Bronorm C för att få  bidrag vilket betyder att bryggan skall klara samma krav som en större bro i riksvägnätet. Prövningen tar ca två månader och kommer att försena brobygget med ca en månad till utgången av april början av maj.
Det som nu inletts är förstärkningsarbeten av bl a vänthuset som förberedelse inför rivning av bef brygga vilket kommer att ske efter nyårshelgen. Den provisoriska bryggan kommer att tas i bruk när bef brygga rivs. Den provisoriska bryggan kan utnyttjas till vårtidtabellen träder i kraft. Vad som skall gälla för waxholmstrafiken för tiden mellan vårtidtabellens början och den nya bryggan tas i drift får vi återkomma till.
Gösta Lindh

Mjölkö Brygga

Ytterligare information
Arbetena på Mjölkö Brygga kommer att påbörjas i månadsskiftet nov/dec. Under arbetet kommer större delen av planen framför bryggan att vara avspärrad. Även vänthuset kommer att bli berört av bygget och kommer inte att vara tillgängligt under byggtiden. Waxholmsbåtarna kommer att lägga till mot en ponton som placeras utanför Hamnholm’s brygga ost om Mjölkö Brygga.
Målet är att arbetena skall vara avslutade i april, men det beror av hur svår vintern blir.

Anbud har nu kommit in på ombyggnaden av Mjölkö Brygga. För anbuden gäller att bryggan kommer att byggas om vintern 2017/18. Rent praktiskt innebär detta att sophämtningen blir begränsad. Endast två sopkärl kommer att finnas tillgängliga på den tillfälliga bryggan. Ta om möjligt hem eller på annat sätt ta hand om torra sopor om ni tänker vara på ön. Sjösättning/upptagning av båtar via rampen vid bryggan blir inte möjlig under tiden dec 2017 till maj 2018. Avsikten är att trafiken med reguljära Waxholmsbåtar inte skall påverkas, ev kan Storskärs turer till våren inte kunna lägga till under maj.

Mjölkö Samfällighet
Gösta Lindh

Gamla dokument, Brandstadga för Mjölkö

Hej alla Mjölköbor

Här kommer intressant information angående reglerna kring släckning av eld på ön. Som ni kan läsa er till, har ni män på ön ett stort ansvar att hålla oss Mjölköbor trygga.

Brandstadga för Mjölkö

Mitt bidrag till detta är dessvärre inte så lyckat. Den hink (märkt med tomtnummer) som fanns i huset när vi köpte det för 20 år sedan, är numera fylld med blommor – inte vatten.

För några år sedan hade en av våra grannar en liten brand hemma. En rådig Martin Gustafsson agerade då brandman. På detta sätt har han på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att bibehålla kulturen på ön.

Informationen har jag scannat in från dokument jag lånat av Arne Gustafsson på Badbergsstigen, som funnits på ön sedan 70-talet.

Med vänliga hälsningar
Anci Hammarberg
Mjölkö 1:120

Arbetsdagen lördag 16 sept

Arbetsuppgifter på Arbetsdagen lördag 16 sept:

Föreningens stolpar på bryggorna skall sättas ut
Rensning kring Ormkroken, Älgslätten och föreningshuset.
Sly runt vägarna, allt som hänger över vägen upp till två meter skall bort.
Dörrarna till vagnslidret skall grundmålas gula.
Badstegar skall tas upp.
Sofforna skall samlas in för vinterförvaring.
Röja på tennisplan samt ta bort gamla rostiga staket.
Elda upp högen vid föreningshuset.
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma.

Vi samlas kl 10:00 vid föreningshuset och arbetar till kl 13:00 då korv dryck, mm serveras vid föreningshuset.